google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

St Olofsholm

stolofsholm1752

År 1029, om vi skall tro Gutasagan, landade den norska kungen Olaf Haraldsson vid Akergarn i Hellvi socken, på sin flykt öster ut till furst Jaroslav i Novgorod. Han möttes här av Ormika från Hejnum och flera andra mäktiga män. Ormika skall enligt sagan ha antagit kristendomen och låtit bygga ett bönehus i Akergarn, på den plats där Akergarns kyrka stod. Allt enligt Gutasagan nedtecknad omkring mitten av 1200-talet.

Idag finns på platsen ruinen av en kyrka/kapell, som sannolikt är bygd på 1200-talet. Några spår ovan jord av en äldre byggnad finns inte. Inte heller finns det några konkreta belägg för en äldre, vikingatida historia, med undantag av ett praktsvärd enligt uppgift påträffat på St Olofsholm i början av 1800-talet. Några närmare upplysningar om var exakt svärdet är påträffat finns inte, men det är möjligt att svärdet kommer från en vikingatida grav. 

vikingasvärd
Ring från S.t Olofsholm

En annan väsentlig fråga rör om det finns spår av andra byggnader på holmen från tiden ifråga. Ett lösfynd i form av en fingerring av silver från ca 1200, påträffad tillsammans med ben enligt uppgift, antyder att det troligen också finns gravar på holmen. Ett led i att belysa den äldre historien innebär att försöka spåra dessa gravar.

Det är här vår arkeologiska undersökning kommer in. Ett väsentligt mål är att försöka klarlägga platsens äldre historia, framför allt frågan om det finns ett ursprung och en verksamhet på platsen som kan knytas till Olaf Haraldssons tid. Projektet löper på 2-3 år, med början under 2013. Första årets undersökningar koncentrerades till ruinens östra del, mede syftet att så långt möjligt klarlägga den synliga kyrkans tidsställning, storlek och funktion. Väsentligt var också att klarlägga om det fanns en äldre anläggning på platsen, i form av t ex rester av en träkyrka eller motsvarande. Resultaten från 2013 års undersökning var mycket givande och visade på en mycket komplicerad historia på platsen med en början redan under 900-talet.

Under 2014 var avsikten att framför allt klarlägga förhållandena mellan de två kyrkor som funnits på platsen, överlagrande varandra. Därtill låg mycket av ambitionen i att få ett bättre grepp om eventuella ytterligare begravningar på platsen, än den grav som påträffades 2013. Ett tredje år blir att eventuellt komplettera tidigare års undersökningar för att få en helhetsbild av historien om Akergarn och St Olofsholm, men framför allt att ställa samman resultaten i en bok som beskriver i detalj historein om St Olofsholm.

En mer detaljerad projektbeskrivning finns att tanka ner här. I Gotlands Museums årsbok för 2018 finns en detaljerad beskrivning av undersökningarna och resultaten. För en bakgrundsbeskrivning om St Olaf och om St Olofsholm, läs gärna en skrift av  Sven-Erik Pernler. För att fördjupa kunskapen om Olav Haraldsson kan man lämpligen också läsa; Heimskringla, eller krönikan över norska kungar, av Snorre. Här är en länk till en engelsk version av boken. Här framgår att Olaf är född 995 och han dog som sagt 1030 vid slaget vid Stiklastad, där hans bror, 15-årige Harald, blev sårad och flydde till Sverige och vidare till Ryssland. Denna Harald är den vi känner under namnet av Harald Hårdråde, som blev chef över Kejsarens garde i Konstantinopel och som till slut dog vid slaget vid Stamford Bridge utanför York 1061.


© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, SPECKSRUM 6, 621 55 Visby              Blog